Mid-year

2017

Data Wyszczególnienie More
14.09.2017 Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 More
14.09.2017 Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2017 More
14.09.2017 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 More


2016

Data Wyszczególnienie More
31.08.2016 Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 More
31.08.2016 Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2016 More
31.08.2016 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 More


2015

Data Wyszczególnienie More
12.08.2015 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2015 More
12.08.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2015 More
12.08.2015 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 More


2014

Data Wyszczególnienie More
29.08.2014 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2014 More
Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2014 More
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 More


2013

Data Wyszczególnienie More
12.08.2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013 More
Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013 More
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 More